Bra att veta

Bra att veta


Här hittar du en hel del information som berör oss alla på ön Frebbenholm. Det kan t.ex. vara informella saker som under många år har format livet på ön men också mera praktiska saker som när soporna töms och hur gör vi om olyckan är framme och vi behöver hjälp. Mycket av det som du hittar här har också diskuteras på våra årsstämmor för att vägleda oss alla men också lägga en bra grund för ett härligt och bra ö-liv.


Har du frågor och funderingar så kan du alltid ta kontakt med någon av oss som sitter i styrelsen. Vilka vi är hittar du alltid under Förtroendevalda.

5-knops gräns

Det är hastighetsbegränsning på 5 knop som startar i farleden där Frebbenholm tar slut (och Länsö startar) och sträcker sig hela vägen genom Länsösundet söderut. Det är bra om alla respekterar detta, då både båtar i Svedda samt strand och miljö runt omkring tar skada om hastigheten är högre än 5 knop. Klicka här för att visa sjökortet.

Adress till ön/fastigheten

Om man önskar ta emot post till sin fastighet på ön så går det alldeles utmärkt. Om inte en brevlåda finns uppsatt på fastlandet i Svedda så sätter man först upp en egen brevlåda som man sätter sitt namn på med adressen "Frebbenholm <belägenhetsnummer>". Exempel: "Nordqvist, Frebbenholm 19". Brevlåda finns/sättes upp framför parkeringsplatserna 45-48. Därefter så adressändrar man sin tidning, brev etc eller beställer paket till adressen, "Frebbenholm <belägenhetsnummer>, 742 92 Östhammar".

Badviken

Det finns en härlig badplats på norra sidan av ön. Här kan man sola, bada och leka på en långgrund strand med hit-transporterad sand. Se till att den lämnas snygg och prydlig så att badviken alltid är lika inbjudande för alla gäster som önskar använda den.


Ansvaret för åtgärder i badviken vilar på samfälligheten och där ytterst årsstämman. Det innebär att det är samfälligheten med styrelsen i spetsen som beslutar om t.ex. fällning av träd och röjning av sly eller dylikt. Träd som tas ner tillfaller markägaren.

Brand på ön

Om olyckan är framme och det börjar brinna på ön så måste man handla skyndsamt. All fastighetsägare bör ha minst en stor brandsläckare för att effektivt bekämpa den egna branden och kanske för att kunna bistå grannen om så behövs. För att branden inte skall sprida sig på ön skall man direkt ringa brandkåren och därefter ta hjälp av sina grannar.

Bro till Länsö

Det finns en fin välvd bro mellan Frebbenholm och Länsö. Den klarar av gående men också 4-hjulingar med mindre last.

Bryggplats på Svedda

Varje fastighetsägare har en bryggplats i Svedda vid samfällighetens betongbryggor. Vilken bryggplats som man har hittar man under Medlemmar och där i kolumnen Båtplats. Betonbryggorna ligger i året runt och bryggplatsen ingår som en del i medlemsavgiften.

Eldningsplats

Det finns i huvudsak en eldningsplats på ön och den är precis innan bron som går över till Länsö. Här eldas det minst en gång per år i samband med valborgsfirandet men också om behov föreligger andra gånger om året. Bara hälsosamt brännbart material får läggas på eldningsplatsen.

Fiske

Vattnet runt Frebbenholm locka många fiskare där framförallt gös, gädda och abborre står på menyn. Fiske med handredskap är fritt året runt.  I "Fiskeguide" under www.upplandsstiftelsen.se hittar du såväl fisketips som information om regler och förordningar. Fiskekort finns att köpa i Östhammar på t.ex Melins Cykel & Sport. Lycka till med fisket.

Fyrhjulingar på ön

Våra gångstigar har tidigare bara används för gångtrafik. I och med 4-hjulingarnas intåg så förbättrades beläggningen och gångstigarna uppgraderades till mindre vägar. Detta innebär inte att det är tillåtet att köra med 4-hjulingarna för nöjes skull utan dessa skall endast användas för nyttotrafik, t.ex. för transporter till och från hamnområdet och sin egen tomt. Hastigheten skall också vara minsta möjliga samt att körning vid tidig morgonstund eller sena kvällar skall undvikas.


Vid vår och höst tar våra vägar speciellt mycket stryk av 4-hjulingarnas framfart vilket gör att man som ägare av en 4-hjuling också måste ta sitt ansvar och återställa vägen om man kör fast eller på annat sätt skapar gropar eller liknande i vägarna.

Gemensamma utrymmen – Huset i Svedda

I och med att samfälligheten förvärvade mark i Svedda så har vi också ett gemensamutrymme på fastlandet, det lilla röda huset ovanför våra bryggor med tomt runt om. Det finns en nyckel som gör att man kan låsa upp och förvara diverse olika saker, t.ex. utrustning i samband med att man tar upp båten vid Svedda inför vintern. För att veta var nyckeln finns, prata med grannen eller ta kontakt med styrelsen.


Huset och dess mark ägs gemensamt av alla 29 fastigheterna på ön. Dett innebär att om man önskar förändra något i huset eller på tomten runt om så är det samfälligheten och ytterst årsstämman som tar beslut i frågan. Lämpligt är att i så fall skicka in en motion till styrelsen som sedan tas upp på kommande årsstämma för beslut.

Grund runt ön

Runt vår ö finns det några osynliga grynnor som vid lågvatten är förrädiska och kan orsaka stor skada. Se sjökortet här intill var de finns. Klicka på bilden för att förstora sjökortet.

Gästparkering på Svedda

Det finns ett antal gästparkeringsplatser bland de fasta parkeringsplatserna på Svedda. Vilken parkeringsplats som är gästplats får du reda på om du pratar med grannen eller med styrelsen.

Hamnområden

Fyra hamnområden finns på ön där de flesta av fastighetsägarna har sina båtplatser på privata eller gemensamma bryggor. De som inte nyttjar hamnområden har egna bryggor i anslutning till respektive fastighet.


Om man önskar förändra eller tillföra något i respektive hamnområde skall ett gemensamt beslut och kostnader tas mellan de medlemmar som nyttjar respektive hamnområdet. Markägaren skall alltid tillfrågas om åtgärden innebär nybyggnation av t.ex. bryggplats och styrelsen informeras. Styrelsen är övergripande förvaltningsansvarig och de medlemmar som använder respektive hamnområde är direkt ansvarig för underhållet i hamnen.


Hamnområden skall hållas snygga och rena, vilket de medlemmar som använder hamnområdena har ansvaret för att upprätthålla. Tänk på att i och urlastning av material i hamnområdena bör ske med en viss effektivitet så att materialet inte blir liggande en längre tid. Kvarvarande material kan skapa både förtret men också problem om grannen har behov av att nyttja hamnområdet för egen i och urlastning. OBS! Hamnområdena är ingen förvaringplats för material som inte hör hemma där.

Hundar på ön

Det finns många som är rädda för hundar, båda barn och vuxna, varför det är viktigt att våra hundar är kopplade när man rör sig på ön. Om man har en hund som är oberäknelig är det också viktigt att den är kopplad när den rör sig utomhus på egen tomt.

Medlemsavgift

Varje fastighetsägare är automatiskt medlem i samfälligheten och därmed skyldig att betala den medlemsavgift som årsstämman beslutar. Kassören skickar årligen ut meddelande om när medlemsavgiften skall betalas, vanligtvis i september månad. Viktigt att varje medlem betalar i tid så att inte kassören behöver skicka påminnelser.

Midsommarfirandet

Varje år firar vi midsommar på ön. Allt startar dagen innan midsommarafton med att vi ordnar till logen under torsdagskvällen. På själva midsommarafton klär vi stången med björkris och blomster klockan 11.00. Alla samlas åter klockan 14.00 för att resa stången och starta upp midsommardansen och lottförsäljningen. Vi har därefter våra årliga ö-tävlingar som t.ex. hoppa säck, springa med potatis och sked i munnen och avslutar med den prestigefyllda dragkampen mellan norra och södra delen av ön. Efter cirka 2 timmar vandrar vi åter till våra stugor för att framåt kvällen vid 22-tiden återkomma för logdans i logen.

Laga propeller

Ibland så är olyckan framme och man kör på grund. I Östhammar kan man lämna in propellern för lagning i en av de båtfirmor som finns. Det kan också vara en god idé att ha en extra propeller till hands då lagningstiden kan ta flera veckor om det är högsäsong.

Lastflotte att låna

Tillsammans med Länsö har vi en lastflotte som kan lånas för transporter till och från ön. Lastflotten finns parkerade vid Länsö lastbrygga när den inte används. Om den är tillgänglig så är det bara att låna den och när transporten är klar är det viktigt att den omedelbart återlämnas och återförankras där man tog den. Lastflotten kan skjutas fram med sin egen båt eller så kan man skruva fast en egen lite motor. Fäste till egen motor är i aluminium och finns förvarat i vagnskjulet på Länsö där flotten är förtöjd. Flotten bär en last på cirka 1000 kg.

Parkeringsplats på Svedda

Varje fastighetsägare har en parkeringsplats för sin bil på Svedda. Vilken parkeringsplats man har hittas under Medlemmar och där i kolumnen Bilplats. Parkeringsplatsen ingår som en del i medlemsavgiften.

Skogen på våra gemensamma områden

Målsättningen med skötseln och underhållet av vår gemensamma skog på Frebbenholm är att upprätthålla karaktären av en välmående skärgårdsö. En skärgårdsö med en lövdominerad blandskog med inslag av gamla tallar och ljusa gläntor med ökad sikt mot vattnet här och var. Gallring och röjning skall kontinuerligt ske och partier av hällmark skall bevaras och upprätthållas. Sjuka, skadade träd och stormfällen skall rensas bort men vissa döda träd kan bevaras för bibehållen mångfald av flora och djurliv.

--Enstaka träd

Medlem eller grupp av medlemmar kan begära att enstaka träd som finns i omedelbar närhet till deras fastighet skall fällas. Begäran skall som regel göras skriftligen. Markägaren fattar beslut i avverkningsärenden och styrelsen informeras.

--Sly och vassröjning

Medlemmar både får, och uppmuntras, till att hålla efter våra marker från sly och vass. För en årlig slyrensning behövs inga tillstånd så länge det finns en samstämmighet mellan de närmast berörda grannarna. För slyrensning på större områden som inte är i omedelbar närhet till den egna fastigheten och därmed kan påverka flera medlemmar, skall styrelsens medgivande inhämtas.

Sophämtning – Återvinningsstation

Två gånger per månad under sommarperioden (normalt maj-september, varannan måndag) så hämtas våra sopor från ön av en kontrakterad sophämtare med båt/fyrhjuling. Information om exakt datum anslås på det gemensamma facebook-forumet. Sopsäckens vikt får inte överstiga 15 kg. Sopkärlen är privata och en tunna/ställning skall finnas till respektive fastighet i anslutning till våra tomter eller vid hamnplats. Årlig avgift erläggs till Östhammars kommun för sophämtningen av respektive medlem utanför samfällighetens försorg. Läs mer om vad som gäller för sophämtning på Östhammarskommuns hemsida för renhållning.


Vintertid så ställs ett sopkärl upp i Svedda där samtliga medlemmar kan lägga sina vintersopor. Sopkärlet är placerat vid infarten (y-korsningen) till parkeringsplatserna 49-51 (ovanför röda huset). Denna sophämtning hanteras av samfälligheten, både gällande betalning och uppställning inför vintern och borttagande inför sommaren.


I Svedda så finns det två glasiglos för ofärgad respektive färgat glas. För grövre sopor och avfall finns det en återvinningsanläggning i Östhammar belägen bakom Coop Extra.

Städdag och Arbetsdag

Vi har en årlig städdag för att hålla efter vår ö och parkerings- och båtplatser i Svedda. Den är normalt i april eller i samband med årsstämman på våren. Då samlas vi vid logen där arbetet fördelas och brukar ta cirka 3 timmar.


Om behov finns så samlas vi även på hösten för en arbetsdag. Det brukar i så fall ske i slutet av september/början av oktober och precis som för städdagen möts vi alla för utdelning av arbetsuppgifter vid logen. Efter cirka 3 timmar avslutas allt i så fall med en enkel matbit och något gott att dricka vid vägkorset mitt på ön där vi har vår norra anslagstavla.


OBS! Om man inte kan närvara på städdagen/arbetsdagen kostar ett friköp 500 kronor som man sätter in på samfällighetens konto. Hör med kassören om du är osäker om vilket konto som skall användas.

Ta upp båt på Svedda

I Svedda kan man lätt köra ner med trailer och ta upp sin båt inför vintern. Om man har en mindre båt så kan man dra upp den och lägga den upp och ner i anslutning till vårt röda hus.

Tomtgränser

På ön finns inga synliga tomgränser som markerar den egna fastigheten, vägar eller andra områden. Detta innebär att det ibland kan vara svårt att avgöra var vägen/stigen tar slut och var tomtmark tar vid. Trots detta är det viktigt att man respektera varandras tomtgränser och fastighetsområden för att skapa avskildhet och lugn som många av oss öbor är ute efter. Det är två tomter (stamfastigheten med belägenhetsnummer 1 och nordvästra udden med belägenhetsnummer 29) som inte har allmänning mot vattnet vilket gör att deras tomter går ända ner till och ut i vattnet.


Är du osäker på var en gräns går prata med grannen eller titta på någon av våra kartor som finns här på hemsidan.

Vattenskoteråkning

Ni som kör vattenskoter runt ön bör först och främst känna till reglerna som Sjöfartsverket har slagit fast, se nedan.

"Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik"


Viktigt är också att visa hänyn till boende på Frebbenholm och Länsö. Att passera i sundet är ok men inte som en lek. Tänk på att ljudet kan vara störande samt kör inte för fort och för nära strandkanten. Tänk på att det är många som under varma dagar är ute och badar/simmar.

Vattnet runt ön

Vattnet runt ön ägs framförallt av stamfastigheten med belägenhetsnummer 1. Om man som medlem önskar placera ut en boj, badflotte eller annat så skall markägaren tillfrågas. Undantaget är dels fastigheten med belägenshetsnummer 29 som som äger vattnet i anslutning till den egna udden och dels badviken där beslut tas av samfälligheten.

Vinterbrygga

Samfälligheten är delägare tillsammans med Länsö till 2 st ”vinterbryggor” som används vintertid till att förlänga befintliga bryggor för att skapa fler platser för våra vinterbåtar. För att inte vattnet skall frysa runt och mellan dessa vinterbryggor används propellerar som sänks ner i vattnet på var sida om vinterbryggorna.

Vaktbolag Svedda

Under sommarhalvåret (första april till sista oktober) så patrullerar ett vaktbolag under olika tider av dygnet i Svedda. Detta är dock ingen garanti att man får ha sin båt eller bil i fred. Så se till att låsa ordentligt och plocka bort allt som är stöldbegärligt.

Vägförening

För att ta sig till Svedda med bil så är alla fastighetsägare med i en vägförening. Här erlägger man årligen en avgift som går till att underhålla vägarna från Östhammar ut till Svedda. Oavsett om man har bil eller inte så måste man erlägga avgiften till vägföreningen.

Årsstämma

Varje år har vi en årsstämma på ön där alla medlemmar/fastighetsägare samlas för att ta beslut i viktiga frågor. Årstämman brukar hållas en lördag i maj klockan 15.00 på midsommarängen. Man tar med en egen stol och kallelse får man via e-post.


Varje medlem/fastighet har en röst och man kan ha med fullmakt från dem som inte kan närvara. Vill man väcka en specifik fråga så lämnar man in en motion senast under februari månad till styrelsen.